Logo IE

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Masterat de Cercetare Informatica Economica

TEME ORIENTATIVE PENTRU DISERTATIE


ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

Conform Regulamentului aprobat de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, din 29.09.2009


1. Pentru programele finalizate după trei semestre, disertaţia este un examen final, neasociat unei discipline de studii. Pentru programele finalizate după patru semestre, disertaţia este un examen asociat unei discipline de studiu, dar care se susţine ultimul. În ambele cazuri, examenul de disertaţie constă în prezentarea lucrării şi evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative specifice tematicii abordate.

2. Biroul Consiliului facultăţii răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie.

3. Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de disertaţie se vor constitui comisii pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative şi de apreciere a lucrării de disertaţie; în cazul în care conducătorul ştiinţific nu este membru permanent al comisiei, acesta are obligaţia de a participa la susţinerea lucrării de către candidat, dobândind calitatea de membru cooptat, cu drept de notare; în cazul în care, din motive bine întemeiate, conducătorul ştiinţific nu participă la evaluare, îşi pierde dreptul de membru cooptat şi, ca atare, nu poate nota.

4. Conducătorii ştiinţifici trebuie să fie profesori, conferenţiari sau lectori cu titlul ştiinţific de doctor.

5. Înscrierea la examenul de disertaţie este condiţionată de alegerea temei lucrării şi de stabilirea conducătorului ştiinţific cu cel puţin şase luni înainte de susţinere.

6. În anul universitar 2009-2010, Academia de Studii Economice din Bucureşti nu are capacitatea de a examina candidaţi proveniţi de la alte universităţi. Absolvenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti din promoţiile anterioare pot susţine disertatia numai împreună cu cei care finalizează programele după trei semestre.

7. Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează anual o singură sesiune de susţinere a examenului de disertaţie pentru proprii absolvenţi.

8. Înscrierea la examenul de disertaţie se face, pe bază de cerere scrisă, la secretariatele facultăţilor sau catedrelor. Cererea este însoţită de lucrarea de disertaţie (un exemplar tipărit şi un exemplar pe CD) şi trei fotografii tip buletin identitate (carte identitate). Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti din promoţia curentă, examenul de disertaţie nu se plăteşte, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceştia. Absolvenţii din promoţiile anterioare vor achita o taxă pentru susţinerea examenului de disertaţie, aprobată de Senatul universitar.

9. Candidaţii ale căror lucrări de disertaţie sunt respinse de conducătorul ştiinţific pierd dreptul de a se prezenta la examen.

10. Examenul de disertaţie se susţine oral. Fiecare membru al comisiei acordă câte o notă de la 10 la 1. Media finală a examenului de disertaţie rezultă din media aritmetică a acestor note şi, pentru promovare, trebuie să fie minimum şase. Rezultatele obţinute la examenul de disertaţie, care este oral, nu pot fi contestate.

11. Lucrările de disertaţie pot avea maxim 50 de pagini A4 şi trebuie să conţină: stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), contribuţii personale, bibliografie selectivă. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare. Conducătorii ştiinţifici înscriu pe coperta interioară a lucrării calificativul propus şi semnează.

12. Absolvenţilor care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează Diploma de master şi Suplimentul la diplomă.

13. Absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti care nu au promovat sau nu au susţinut examenul de disertaţie li se eliberează, la cerere, documente şcolare. Examenul de disertaţie se poate resusţine într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente.

14. Lucrările de disertaţie se arhivează şi se păstrează sub formă electronică pe o perioadă de un an, fiind gestionate de către catedrele din universitate.

Home | Descriere | Obiective | Anunţuri | Resurse | Curricula | Practică | Disertaţie | Contact